Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2024-03-12
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2022 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västerbottens län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västerbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män    

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 113

3 316

4 433

24 529

68 337

92 856

25,1

26,4

Tillverkning och utvinning

3 998

13 123

17 120

141 716

418 257

559 991

23,4

25,3

Energiförsörjning; miljöverksamhet

692

1 380

2 072

15 307

40 513

55 818

33,4

27,4

Byggverksamhet

1 155

10 264

11 416

41 567

346 093

387 641

10,1

10,7

Handel

6 019

7 029

13 046

275 872

335 067

610 954

46,1

45,2

Transport och magasinering

1 111

4 650

5 761

49 543

179 869

229 389

19,3

21,6

Hotell- och restaurangverksamhet

2 513

2 096

4 612

99 541

94 868

194 408

54,5

51,2

Information och kommunikation

1 033

3 075

4 105

73 472

172 187

245 653

25,1

29,9

Finans- och försäkringsverksamhet

681

765

1 450

52 670

53 681

106 340

47,1

49,5

Fastighetsverksamhet

881

1 296

2 176

37 015

52 117

89 142

40,5

41,5

Företagstjänster

5 524

7 945

13 471

295 896

374 396

670 287

41,0

44,1

Offentlig förvaltning och försvar

4 880

2 979

7 859

199 500

135 305

334 783

62,1

59,6

Utbildning

12 251

5 173

17 426

410 294

141 171

551 469

70,3

74,4

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 577

7 331

27 906

643 309

178 497

821 800

73,7

78,3

Kulturella och personliga tjänster

3 341

2 291

5 634

137 008

97 342

234 364

59,3

58,5

Näringsgren okänd

1 001

919

1 920

34 424

32 485

66 900

52,1

51,4

Totalt

66 770

73 632

140 407

2 531 663

2 720 185

5 251 795

47,6

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007). Västerbottens län

                     

Näringsgren

2013  

2014  

2015   

2016   

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

4 943

4 863

4 754

4 419

4 670

4 348

4 760

4 738

4 504

4 433

Tillverkning och utvinning

15 813

15 736

15 296

15 090

14 917

15 336

15 219

14 982

15 966

17 120

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 802

1 829

1 882

1 783

1 808

1 807

1 883

1 983

2 117

2 072

Byggverksamhet

9 098

9 001

9 555

9 847

10 224

10 679

10 679

10 608

10 957

11 416

Handel

11 757

11 861

12 163

12 807

12 725

12 549

12 410

12 205

12 368

13 046

Transport och magasinering

6 074

5 919

5 959

5 902

5 839

5 855

6 074

5 895

6 033

5 761

Hotell- och restaurangverksamhet

3 505

3 634

3 816

3 870

3 845

3 774

4 202

3 629

4 139

4 612

Information och kommunikation

3 348

3 298

3 373

3 420

3 501

3 781

3 911

3 864

3 912

4 105

Finans- och försäkringsverksamhet

1 492

1 533

1 458

1 467

1 467

1 480

1 386

1 383

1 406

1 450

Fastighetsverksamhet

1 741

1 861

1 912

1 963

2 038

2 044

2 114

2 097

2 129

2 176

Företagstjänster

10 803

10 632

10 657

10 997

11 272

11 659

11 810

11 801

12 430

13 471

Offentlig förvaltning och försvar

6 259

6 348

6 329

6 426

6 689

6 983

6 949

7 327

7 499

7 859

Utbildning

16 614

16 639

16 600

17 016

17 313

17 426

17 591

16 813

16 917

17 426

Vård och omsorg; sociala tjänster

26 764

27 042

27 727

28 540

28 673

28 432

28 731

28 161

28 230

27 906

Kulturella och personliga tjänster

5 147

5 075

5 095

5 180

5 163

5 240

5 807

5 656

5 724

5 634

Näringsgren okänd

1 758

1 791

1 549

1 333

1 550

1 485

2 064

2 288

2 051

1 920

Totalt

126 918

127 062

128 125

130 060

131 694

132 878

135 590

133 430

136 382

140 407

Källa: Statistiska centralbyrån. Fr o m 2020 källa BAS

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007), Västerbottens län. Index år 2013=100

                     

Näringsgren

2013  

2014  

2015   

2016   

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

98

96

89

94

88

96

96

91

90

Tillverkning och utvinning

100

100

97

95

94

97

96

95

101

108

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

101

104

99

100

100

104

110

117

115

Byggverksamhet

100

99

105

108

112

117

117

117

120

125

Handel

100

101

103

109

108

107

106

104

105

111

Transport och magasinering

100

97

98

97

96

96

100

97

99

95

Hotell- och restaurangverksamhet

100

104

109

110

110

108

120

104

118

132

Information och kommunikation

100

99

101

102

105

113

117

115

117

123

Finans- och försäkringsverksamhet

100

103

98

98

98

99

93

93

94

97

Fastighetsverksamhet

100

107

110

113

117

117

121

120

122

125

Företagstjänster

100

98

99

102

104

108

109

109

115

125

Offentlig förvaltning och försvar

100

101

101

103

107

112

111

117

120

126

Utbildning

100

100

100

102

104

105

106

101

102

105

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

104

107

107

106

107

105

105

104

Kulturella och personliga tjänster

100

99

99

101

100

102

113

110

111

109

Näringsgren okänd

100

102

88

76

88

84

117

130

117

109

Totalt

100

100

101

102

104

105

107

105

107

111

Källa: Statistiska centralbyrån. Fr o m 2020 källa BAS

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta