Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2019 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västerbottens län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västerbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män    

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 149

3 611

4 760

24 165

73 520

97 685

24,1

24,7

Tillverkning och utvinning

2 996

12 223

15 219

133 618

414 160

547 778

19,7

24,4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

609

1 274

1 883

13 219

38 492

51 711

32,3

25,6

Byggverksamhet

917

9 762

10 679

35 915

326 883

362 798

8,6

9,9

Handel

5 699

6 711

12 410

268 188

326 167

594 355

45,9

45,1

Transport och magasinering

1 129

4 945

6 074

50 803

185 162

235 965

18,6

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 260

1 942

4 202

91 688

89 897

181 585

53,8

50,5

Information och kommunikation

936

2 975

3 911

63 308

154 461

217 769

23,9

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

659

727

1 386

48 330

47 716

96 046

47,5

50,3

Fastighetsverksamhet

826

1 288

2 114

35 103

51 393

86 496

39,1

40,6

Företagstjänster

4 837

6 973

11 810

269 535

345 934

615 469

41,0

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

4 173

2 776

6 949

178 237

124 843

303 080

60,1

58,8

Utbildning

12 319

5 272

17 591

411 345

143 901

555 246

70,0

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 565

7 166

28 731

645 306

169 892

815 198

75,1

79,2

Kulturella och personliga tjänster

3 426

2 381

5 807

134 841

95 534

230 375

59,0

58,5

Näringsgren okänd

1 188

876

2 064

37 592

25 745

63 337

57,6

59,4

Totalt

64 688

70 902

135 590

2 441 193

2 613 700

5 054 893

47,7

48,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007). Västerbottens län

                     

Näringsgren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 287

4 875

4 899

4 943

4 863

4 754

4 419

4 670

4 348

4 760

Tillverkning och utvinning

15 875

16 556

16 195

15 813

15 736

15 296

15 090

14 917

15 336

15 219

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 671

1 704

1 774

1 802

1 829

1 882

1 783

1 808

1 807

1 883

Byggverksamhet

8 587

8 970

9 080

9 098

9 001

9 555

9 847

10 224

10 679

10 679

Handel

11 657

11 491

11 631

11 757

11 861

12 163

12 807

12 725

12 549

12 410

Transport och magasinering

5 949

5 922

6 059

6 074

5 919

5 959

5 902

5 839

5 855

6 074

Hotell- och restaurangverksamhet

3 100

3 019

3 286

3 505

3 634

3 816

3 870

3 845

3 774

4 202

Information och kommunikation

3 252

3 299

3 354

3 348

3 298

3 373

3 420

3 501

3 781

3 911

Finans- och försäkringsverksamhet

1 420

1 413

1 441

1 492

1 533

1 458

1 467

1 467

1 480

1 386

Fastighetsverksamhet

1 646

1 679

1 655

1 741

1 861

1 912

1 963

2 038

2 044

2 114

Företagstjänster

9 684

10 041

10 564

10 803

10 632

10 657

10 997

11 272

11 659

11 810

Offentlig förvaltning och försvar

5 731

5 864

6 019

6 259

6 348

6 329

6 426

6 689

6 983

6 949

Utbildning

16 020

16 238

16 652

16 614

16 639

16 600

17 016

17 313

17 426

17 591

Vård och omsorg; sociala tjänster

25 875

25 990

26 434

26 764

27 042

27 727

28 540

28 673

28 432

28 731

Kulturella och personliga tjänster

4 854

4 953

5 087

5 147

5 075

5 095

5 180

5 163

5 240

5 807

Näringsgren okänd

1 316

1 624

1 753

1 758

1 791

1 549

1 333

1 550

1 485

2 064

Totalt

119 924

123 638

125 883

126 918

127 062

128 125

130 060

131 694

132 878

135 590

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007), Västerbottens län. Index år 2010=100

                     

Näringsgren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

148

149

150

148

145

134

142

132

145

Tillverkning och utvinning

100

104

102

100

99

96

95

94

97

96

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

106

108

109

113

107

108

108

113

Byggverksamhet

100

104

106

106

105

111

115

119

124

124

Handel

100

99

100

101

102

104

110

109

108

106

Transport och magasinering

100

100

102

102

99

100

99

98

98

102

Hotell- och restaurangverksamhet

100

97

106

113

117

123

125

124

122

136

Information och kommunikation

100

101

103

103

101

104

105

108

116

120

Finans- och försäkringsverksamhet

100

100

101

105

108

103

103

103

104

98

Fastighetsverksamhet

100

102

101

106

113

116

119

124

124

128

Företagstjänster

100

104

109

112

110

110

114

116

120

122

Offentlig förvaltning och försvar

100

102

105

109

111

110

112

117

122

121

Utbildning

100

101

104

104

104

104

106

108

109

110

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

100

102

103

105

107

110

111

110

111

Kulturella och personliga tjänster

100

102

105

106

105

105

107

106

108

120

Näringsgren okänd

100

123

133

134

136

118

101

118

113

157

Totalt

100

103

105

106

106

107

108

110

111

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta