Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2019 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Hallands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Hallands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män           

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 052

3 111

4 163

24 165

73 520

97 685

25,3

24,7

Tillverkning och utvinning

3 956

12 238

16 194

133 618

414 160

547 778

24,4

24,4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

702

2 283

2 985

13 219

38 492

51 711

23,5

25,6

Byggverksamhet

1 092

11 450

12 542

35 915

326 883

362 798

8,7

9,9

Handel

10 097

11 274

21 371

268 188

326 167

594 355

47,2

45,1

Transport och magasinering

1 485

5 191

6 676

50 803

185 162

235 965

22,2

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 994

2 376

5 370

91 688

89 897

181 585

55,8

50,5

Information och kommunikation

598

1 505

2 103

63 308

154 461

217 769

28,4

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

976

692

1 668

48 330

47 716

96 046

58,5

50,3

Fastighetsverksamhet

968

1 480

2 448

35 103

51 393

86 496

39,5

40,6

Företagstjänster

5 863

7 529

13 392

269 535

345 934

615 469

43,8

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

3 948

2 863

6 811

178 237

124 843

303 080

58,0

58,8

Utbildning

13 366

3 964

17 330

411 345

143 901

555 246

77,1

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 203

4 389

24 592

645 306

169 892

815 198

82,2

79,2

Kulturella och personliga tjänster

3 741

2 454

6 195

134 841

95 534

230 375

60,4

58,5

Näringsgren okänd

1 410

838

2 248

37 592

25 745

63 337

62,7

59,4

Totalt

72 451

73 637

146 088

2 441 193

2 613 700

5 054 893

49,6

48,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007). Hallands län

                     

Näringsgren

2010   

2011    

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 709

4 552

4 404

4 352

4 317

4 240

4 065

4 171

4 027

4 163

Tillverkning och utvinning

17 221

17 642

17 264

16 495

16 034

16 258

16 146

16 411

16 522

16 194

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2 996

2 998

3 062

3 041

3 006

3 089

3 015

2 953

3 025

2 985

Byggverksamhet

9 980

10 525

10 680

10 722

10 866

11 289

11 816

12 199

12 521

12 542

Handel

19 533

20 000

20 243

20 330

20 633

20 627

20 993

20 981

21 260

21 371

Transport och magasinering

5 675

5 884

6 202

6 129

6 041

5 827

6 023

6 112

6 100

6 676

Hotell- och restaurangverksamhet

4 198

4 144

4 558

4 735

4 823

4 966

5 063

5 076

5 150

5 370

Information och kommunikation

1 789

1 872

1 862

1 878

1 892

1 847

1 851

1 955

1 953

2 103

Finans- och försäkringsverksamhet

1 538

1 529

1 513

1 549

1 508

1 592

1 583

1 606

1 684

1 668

Fastighetsverksamhet

1 905

1 821

1 884

1 983

2 149

2 155

2 318

2 128

2 121

2 448

Företagstjänster

9 949

10 958

10 920

11 004

11 467

11 781

11 900

12 720

12 673

13 392

Offentlig förvaltning och försvar

5 257

5 711

5 697

5 948

6 098

6 244

6 329

6 596

6 716

6 811

Utbildning

14 757

15 014

15 223

15 063

15 195

15 671

16 305

16 861

16 904

17 330

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 400

21 421

22 201

22 568

22 915

23 145

23 990

24 582

24 458

24 592

Kulturella och personliga tjänster

4 928

5 017

5 339

5 569

5 638

5 648

5 713

5 689

5 817

6 195

Näringsgren okänd

1 971

2 151

2 165

2 174

2 156

2 261

2 277

1 941

2 056

2 248

Totalt

126 806

131 239

133 217

133 540

134 738

136 640

139 387

141 981

142 987

146 088

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007),  Index år=2010

                     

Näringsgren

2010   

2011    

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

123

119

117

116

114

110

112

109

112

Tillverkning och utvinning

100

102

100

96

93

94

94

95

96

94

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

100

102

102

100

103

101

99

101

100

Byggverksamhet

100

105

107

107

109

113

118

122

125

126

Handel

100

102

104

104

106

106

107

107

109

109

Transport och magasinering

100

104

109

108

106

103

106

108

107

118

Hotell- och restaurangverksamhet

100

99

109

113

115

118

121

121

123

128

Information och kommunikation

100

105

104

105

106

103

103

109

109

118

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

98

101

98

104

103

104

109

108

Fastighetsverksamhet

100

96

99

104

113

113

122

112

111

129

Företagstjänster

100

110

110

111

115

118

120

128

127

135

Offentlig förvaltning och försvar

100

109

108

113

116

119

120

125

128

130

Utbildning

100

102

103

102

103

106

110

114

115

117

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

100

104

105

107

108

112

115

114

115

Kulturella och personliga tjänster

100

102

108

113

114

115

116

115

118

126

Näringsgren okänd

100

109

110

110

109

115

116

98

104

114

Totalt

100

103

105

105

106

108

110

112

113

115

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta