Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2022 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Hallands län

Antal Riket            

Andel kvinnor Hallands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 106

2 866

3 974

24 529

68 337

92 856

27,8

26,4

Tillverkning och utvinning

3 983

12 284

16 271

141 716

418 257

559 991

24,5

25,3

Energiförsörjning; miljöverksamhet

699

2 210

2 911

15 307

40 513

55 818

24,0

27,4

Byggverksamhet

1 305

12 097

13 403

41 567

346 093

387 641

9,7

10,7

Handel

10 740

12 293

23 033

275 872

335 067

610 954

46,6

45,2

Transport och magasinering

929

4 074

5 001

49 543

179 869

229 389

18,6

21,6

Hotell- och restaurangverksamhet

3 349

2 657

6 003

99 541

94 868

194 408

55,8

51,2

Information och kommunikation

659

1 682

2 343

73 472

172 187

245 653

28,2

29,9

Finans- och försäkringsverksamhet

1 013

704

1 714

52 670

53 681

106 340

59,0

49,5

Fastighetsverksamhet

1 058

1 523

2 580

37 015

52 117

89 142

41,0

41,5

Företagstjänster

6 017

7 986

14 004

295 896

374 396

670 287

43,0

44,1

Offentlig förvaltning och försvar

4 737

4 120

8 854

199 500

135 305

334 783

53,5

59,6

Utbildning

13 812

3 735

17 543

410 294

141 171

551 469

78,7

74,4

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 233

4 783

25 013

643 309

178 497

821 800

80,9

78,3

Kulturella och personliga tjänster

3 843

2 563

6 402

137 008

97 342

234 364

60,0

58,5

Näringsgren okänd

1 043

1 024

2 070

34 424

32 485

66 900

50,5

51,4

Totalt

74 526

76 601

151 119

2 531 663

2 720 185

5 251 795

49,3

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007). Hallands län

                     

Näringsgren

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

4 352

4 317

4 240

4 065

4 171

4 027

4 163

3 996

4 015

3 974

Tillverkning och utvinning

16 495

16 034

16 258

16 146

16 411

16 522

16 194

15 954

16 265

16 271

Energiförsörjning; miljöverksamhet

3 041

3 006

3 089

3 015

2 953

3 025

2 985

3 013

2 972

2 911

Byggverksamhet

10 722

10 866

11 289

11 816

12 199

12 521

12 542

12 581

12 850

13 403

Handel

20 330

20 633

20 627

20 993

20 981

21 260

21 371

20 811

21 589

23 033

Transport och magasinering

6 129

6 041

5 827

6 023

6 112

6 100

6 676

6 312

6 332

5 001

Hotell- och restaurangverksamhet

4 735

4 823

4 966

5 063

5 076

5 150

5 370

5 350

5 690

6 003

Information och kommunikation

1 878

1 892

1 847

1 851

1 955

1 953

2 103

2 092

2 211

2 343

Finans- och försäkringsverksamhet

1 549

1 508

1 592

1 583

1 606

1 684

1 668

1 745

1 780

1 714

Fastighetsverksamhet

1 983

2 149

2 155

2 318

2 128

2 121

2 448

2 493

2 509

2 580

Företagstjänster

11 004

11 467

11 781

11 900

12 720

12 673

13 392

13 679

13 616

14 004

Offentlig förvaltning och försvar

5 948

6 098

6 244

6 329

6 596

6 716

6 811

8 129

8 352

8 854

Utbildning

15 063

15 195

15 671

16 305

16 861

16 904

17 330

16 705

17 279

17 543

Vård och omsorg; sociala tjänster

22 568

22 915

23 145

23 990

24 582

24 458

24 592

24 354

25 098

25 013

Kulturella och personliga tjänster

5 569

5 638

5 648

5 713

5 689

5 817

6 195

6 068

6 387

6 402

Näringsgren okänd

2 174

2 156

2 261

2 277

1 941

2 056

2 248

2 201

2 249

2 070

Totalt

133 540

134 738

136 640

139 387

141 981

142 987

146 088

145 483

149 194

151 119

Källa: Statistiska centralbyrån. *Fr o m 2020 källa BAS

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007), Hallands län. Index år 2013=100

                     

Näringsgren

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

99

97

93

96

93

96

92

92

91

Tillverkning och utvinning

100

97

99

98

99

100

98

97

99

99

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

99

102

99

97

99

98

99

98

96

Byggverksamhet

100

101

105

110

114

117

117

117

120

125

Handel

100

101

101

103

103

105

105

102

106

113

Transport och magasinering

100

99

95

98

100

100

109

103

103

82

Hotell- och restaurangverksamhet

100

102

105

107

107

109

113

113

120

127

Information och kommunikation

100

101

98

99

104

104

112

111

118

125

Finans- och försäkringsverksamhet

100

97

103

102

104

109

108

113

115

111

Fastighetsverksamhet

100

108

109

117

107

107

123

126

127

130

Företagstjänster

100

104

107

108

116

115

122

124

124

127

Offentlig förvaltning och försvar

100

103

105

106

111

113

115

137

140

149

Utbildning

100

101

104

108

112

112

115

111

115

116

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

103

106

109

108

109

108

111

111

Kulturella och personliga tjänster

100

101

101

103

102

104

111

109

115

115

Näringsgren okänd

100

99

104

105

89

95

103

101

103

95

Totalt

100

101

102

104

106

107

109

109

112

113

Källa: Statistiska centralbyrån. *Fr o m 2020 källa BAS

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta