Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Hallands län 2020-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

9 214

9 798

19 012

 

 

9 214

9 798

0,0

0,0

2,7

2,9

5-9

10 000

10 547

20 547

 

 

10 000

10 547

0,0

0,0

3,0

3,1

10-14

10 363

10 986

21 349

 

 

10 363

10 986

0,0

0,0

3,1

3,3

15-19

9 490

10 309

19 799

2 756

2 254

6 734

8 055

0,8

0,7

2,0

2,4

20-24

7 810

9 406

17 216

5 208

6 086

2 602

3 320

1,5

1,8

0,8

1,0

25-29

9 435

10 215

19 650

7 191

7 939

2 244

2 276

2,1

2,4

0,7

0,7

30-34

10 277

10 610

20 887

8 235

8 935

2 042

1 675

2,4

2,7

0,6

0,5

35-39

9 601

9 909

19 510

8 077

8 544

1 524

1 365

2,4

2,5

0,5

0,4

40-44

9 827

9 891

19 718

8 510

8 756

1 317

1 135

2,5

2,6

0,4

0,3

45-49

10 871

10 953

21 824

9 680

9 775

1 191

1 178

2,9

2,9

0,4

0,3

50-54

11 187

11 224

22 411

9 799

9 931

1 388

1 293

2,9

2,9

0,4

0,4

55-59

10 660

10 692

21 352

9 092

9 230

1 568

1 462

2,7

2,7

0,5

0,4

60-64

9 801

9 555

19 356

7 095

7 194

2 706

2 361

2,1

2,1

0,8

0,7

65-69

9 360

9 218

18 578

2 835

3 716

6 525

5 502

0,8

1,1

1,9

1,6

70-74

9 993

9 467

19 460

1 318

2 244

8 675

7 223

0,4

0,7

2,6

2,1

75-79

8 361

7 903

16 264

0

0

8 361

7 903

0,0

0,0

2,5

2,3

80-84

5 485

4 719

10 204

 

 

5 485

4 719

0,0

0,0

1,6

1,4

85-89

3 560

2 357

5 917

 

 

3 560

2 357

0,0

0,0

1,1

0,7

90-94

1 905

919

2 824

 

 

1 905

919

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

566

204

770

 

 

566

204

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

79

21

100

 

 

79

21

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

167 845

168 903

336 748

79 796

84 604

88 049

84 299

23,7

25,1

26,1

25,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta