Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel egna företagare av samtl…

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2024-03-12
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2022

Kommun/Regionerna Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Stockholms län 54 391 91 770 146 161 10,8 1 211 161 89,2
Uppsala län 9 149 9 748 18 897 10,8 155 858 89,2
Södermanlands län 6 697 6 661 13 358 10,6 112 272 89,4
Östergötlands län 9 343 10 520 19 863 8,7 208 478 91,3
Jönköpings län 8 832 9 044 17 876 9,4 172 030 90,6
Kronobergs län 5 994 4 418 10 412 9,9 94 730 90,1
Kalmar län 7 747 5 528 13 275 11,5 102 360 88,5
Gotlands län 2 816 1 848 4 664 16,1 24 289 83,9
Blekinge län 4 056 2 850 6 906 9,5 65 815 90,5
Skåne län 36 137 33 976 70 113 10,7 586 776 89,3
Hallands län 8 969 10 061 19 030 12,6 131 779 87,4
Västra Götalands län 41 210 46 476 87 686 9,7 820 547 90,3
Värmlands län 8 499 6 220 14 719 11,1 118 191 88,9
Örebro län 6 230 6 747 12 977 8,6 137 186 91,4
Västmanlands län 5 298 6 602 11 900 9,3 116 504 90,7
Dalarnas län 8 024 7 222 15 246 11,1 121 735 88,9
Gävleborgs län 7 252 6 488 13 740 10,3 120 116 89,7
Västernorrlands län 6 492 5 520 12 012 10,3 105 110 89,7
Jämtlands län 5 216 4 096 9 312 14,1 56 910 85,9
Västerbottens län 7 043 6 086 13 129 9,4 127 149 90,6
Norrbottens län 6 665 5 962 12 627 10,1 112 396 89,9
Riket 256 060 287 843 543 903 10,4 4 701 392 89,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta