Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta per bransch

Sysselsatta per bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal sysselsatta per branschgrupp 2021 (SNI 2007)

           

Region

Antal

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Gotlands län

1 640

4 491

21 696

802

28 629

Riket

96 616

976 590

3 968 669

62 304

5 104 179

Region

Procent

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Gotlands län

5,7

15,7

75,8

2,8

100

Riket

1,9

19,1

77,8

1,2

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2021

           

Gotlands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

1 480

4 236

19 434

714

25 864

2009

1 508

4 105

19 256

760

25 629

2010

1 564

4 276

19 365

805

26 010

2011

1 779

4 449

19 649

867

26 744

2012

1 792

4 581

19 518

826

26 717

2013

1 802

4 396

19 527

875

26 600

2014

1 820

4 300

19 819

845

26 784

2015

1 744

4 367

20 187

781

27 079

2016

1 713

4 441

20 446

740

27 340

2017

1 706

4 538

20 696

833

27 773

2018

1 631

4 677

21 132

782

28 222

2019

1 600

4 444

21 213

873

28 130

2020

1 629

4 385

21 063

863

27 940

2021

1 640

4 491

21 696

802

28 629

Riket

   

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

74 307

1 002 966

3 278 842

50 674

4 406 789

2009

76 198

928 518

3 230 132

45 895

4 280 743

2010

80 001

940 874

3 324 254

47 591

4 392 720

2011

100 264

962 972

3 389 823

52 541

4 505 600

2012

100 130

955 279

3 459 159

52 932

4 567 500

2013

100 907

939 235

3 517 145

52 917

4 610 204

2014

100 564

935 465

3 557 557

53 728

4 647 314

2015

99 312

942 865

3 630 101

53 067

4 725 345

2016

94 772

942 048

3 741 432

50 073

4 828 325

2017

96 551

956 186

3 809 325

52 831

4 914 893

2018

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

2019

97 685

962 287

3 931 584

63 337

5 054 893

2020

98 457

954 492

3 860 069

63 726

4 976 744

2021

96 616

976 590

3 968 669

62 304

5 104 179

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2021. Index år 2008=100

           

Gotlands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

102

97

99

106

99

2010

106

101

100

113

101

2011

120

105

101

121

103

2012

121

108

100

116

103

2013

122

104

100

123

103

2014

123

102

102

118

104

2015

118

103

104

109

105

2016

116

105

105

104

106

2017

115

107

106

117

107

2018

110

110

109

110

109

2019

108

105

109

122

109

2020

110

104

108

121

108

2021

111

106

112

112

111

Riket

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

103

93

99

91

97

2010

108

94

101

94

100

2011

135

96

103

104

102

2012

135

95

105

104

104

2013

136

94

107

104

105

2014

135

93

109

106

105

2015

134

94

111

105

107

2016

128

94

114

99

110

2017

130

95

116

104

112

2018

125

97

118

101

113

2019

131

96

120

125

115

2020

133

95

118

126

113

2021

130

97

121

123

116

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta