Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Tals inbördes relation, positionssystemet Förståelse för räknesätt Tid, volym Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Mönster, matematiska likheter Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Falkenberg 531 90,8 85,9 92,0 87,4 85,9 86,8 78,1 92,9 90,5
Halmstad 1 173 93,5 84,8 90,5 87,8 86,9 89,2 74,4 93,9 90,1
Hylte 144 85,6 73,8 77,9 81,4 80,0 76,8 66,7 93,6 82,7
Kungsbacka 1 241 94,1 90,4 95,2 93,5 88,8 91,5 85,8 95,7 94,2
Laholm 305 89,0 83,8 88,1 87,4 82,6 88,4 77,1 92,5 87,0
Varberg 777 94,5 89,2 92,2 92,7 90,0 92,1 81,1 96,3 92,1
Hallands län 4 171 92,9 87,0 91,8 90,1 87,4 89,6 79,5 94,7 91,3
Riket 121 691 93,1 86,3 90,4 88,8 86,2 89,3 79,2 94,3 91,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta