Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska som a…

Nationella prov, Svenska som andra språk, åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska som andra språk, årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Falkenberg 95 90,4 77,8 67,9 73,5 85,5 78,0 69,5 75,3
Halmstad 256 92,9 70,1 75,1 80,3 86,8 85,5 71,8 81,5
Hylte 56 83,3 48,9 55,3 58,0 56,0 77,6 69,4 63,3
Kungsbacka 28 95,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 90,0
Laholm 41 100,0 50,0 42,4 75,8 72,7 82,4 55,9 61,8
Varberg 45 91,9 67,6 62,2 75,7 73,0 89,2 73,0 81,6
Hallands län 521 92,0 67,8 68,2 75,7 80,6 83,2 70,4 77,4
Riket 17 258 91,6 73,0 74,5 82,6 85,2 82,0 75,8 80,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta